Avís Legal

L’USUARI que accedeix i fa servir aquesta pàgina WEB coneix i accepta les condicions generals aquí redactades, i les modificacions que es produeixin, devent accedir periòdicament a aquestes per al seu coneixement. La pàgina WEB compren els textos, gràfics, imatges, vídeos, so, dibuixos, fotografies i software inclosos en la mateixa, ja siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual. PRIMERA.- TITULAR DE LA WEB HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. amb CIF B60578200, amb domicili social al Pol. Ind Les Vives, s/n 08295 sant vicenç de castellet (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 27.346; Foli 116714 inscripció nº1, i podent contactar amb HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. per telèfon:+34 93 833 39 39 o e-mail: info@nostrum.cat SEGONA.- OBJECTE DE LA WEB HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. posa a disposició del públic (des d’ara USUARI), que accedeixi al domini, www.nostrum.cat (des d’ara WEB), informació i dades (des d’ara CONTINGUT), mitjançant una WEB de caràcter informativa. Els CONTINGUTS de la WEB són proporcionats i creats per HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. TERCERA.- ACCES A LA WEB L’accés i ús de la WEB pels USUARIS és gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre. L’accés i ús d’USUARI a aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat del accés per part de HOME MEAL REPLACEMENT, S.L., que podrà modificar les condicions d’accés o suspendre l’accés a la WEB, o part de la WEB, sense previ avis, no responsabilitzant-se HOME MEAL REPLACEMENT, S.L., de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l’accés i la suspensió de la WEB. El hardware i software necessaris per accedir a la WEB seran per compte dels USUARIS. HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d’aquests, ni dels drets d’ús o llicències requerides per a la seva utilització. Tampoc serà responsable HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. de cap anomalia, mal funcionament, deterioració, esborrat de dades o software que es produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, como conseqüència directa o indirecta de l’accés o intent d’accés a la WEB. El servei prestat per HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. mitjançant la seva WEB és per temps indefinit, sense perjudici de poder-se suspendre o cancel·lar-se aquesta sense previ avis. QUARTA.- CONTINGUTS DE LA WEB Els idiomes utilitzats per HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. en la WEB seràn el català, sense perjudici de l’utilització d’altres llengües, nacionals o autonòmiques. HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la WEB per l’USUARI, ni de les conseqüències. Els CONTINGUTS de la WEB tenen com finalitat informar i donar a conèixer els serveis creats per HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. i tenen un caràcter general i orientatiu no essent vinculants per HOME MEAL REPLACEMENT, S.L.. HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. podrà modificar els CONTINGUTS sense previ avis, així com suprimir i canviar aquests dintre de la WEB, com la forma en que s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilizant-se de les conseqüències que els mateixos poden ocasionar als USUARIS. Són propietat de HOME MEAL REPLACEMENT, S.L., tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la WEB, així com dels CONTINGUTS que alberga. Qualsevol ús de la WEB o dels seus CONTINGUTS haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a HOME MEAL REPLACEMENT, S.L., qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altre acció similar, de tot o part dels CONTINGUTS de la pàgina WEB, així com d’aquesta mateixa, pel que cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorizació prèvia i per escrit d’HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. Es prohibeix l’ús dels CONTINGUTS de la WEB per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’HOME MEAL REPLACEMENT, S.L., ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels USUARIS, independentment de si l’utilització és gratuïta o no. Els enllaços o hiperenllaços que incorporen tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta WEB, seran per l’apertura de la pàgina WEB completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra d’HOME MEAL REPLACEMENT, S.L.. HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. no es fa responsable de la fiabilitat y rapidesa dels hiperenllaços que s‘incorporen en la WEB per a l’obertura d’altres. HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. no garanteix l’utilitat d’aquestos enllaços, ni es responsabilitza dels CONTINGUTS o serveis als quals pugui accedir l’USUARI per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs. CINQUENA.- USUARIS DE LA WEB Els USUARI que accedeixen a la WEB d’HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir a la WEB i als CONTINGUTS de forma contraria a l’establerta i/o amb fins il·lícits, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o relentitzar la WEB, en perjudici d’HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. o de tercers USUARIS. Els USUARIS no faran ús dels CONTINGUTS de la WEB de forma contraria a la Llei, (especialment la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial) usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquests. HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. no disposa en la seva WEB de serveis a disposició dels USUARIS on aquests hagin d’introduir qualsevol tipus de CONTINGUTS o informació, com pot ser grups de noticies, xats, fòrums o altres de caràcter similar. No obstant això, HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. si disposa en la seva WEB de servei de correu electrònic a disposició dels USUARIS amb la finalitat de que aquests puguin posar-se en contacte amb HOME MEAL REPLACEMENT, S.L., pel que aquests es comprometen a utilitzar l’esmentat servei de correu electrònic conforme a la Llei, la moral, les bones costums i l’ordre públic. L’accés als CONTINGUTS de la WEB per part de l’USUARI serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir a HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l’accés a la WEB, ja sigui d’àmbit físic, lògic, moral o personal. HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. podrà responsabilitzar als USUARIS que fent un mal ús de la WEB, causessin danys o perjudicis a terceres persones , així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar en la WEB, i deteriorin o puguin deteriorar tant els CONTINGUTS como el bon funcionament d’aquesta, així com els equips, sistemes i programes dels USUARIS de la WEB. HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. podrà dirigir-se contra els USUARIS sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguin sobre HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. i siguin responsabilitat directa o indirecta d’algun USUARI dels CONTINGUTS o serveis de la WEB. Tots els USUARIS que coneixin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de la WEB d’HOME MEAL REPLACEMENT, S.L., modificar o alterar els CONTINGUTS d’aquesta, hauran de comunicar-ho immediatament a HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES D’acord amb el què disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, el sol·licitant accepta que les seves dades personals, així com les que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de HOME MEAL REPLACEMENT, S.L., amb domicili social al Pol. Ind Les Vives, s/n, 08295 sant vicenç de castellet (Barcelona). La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió i desenvolupament de possibles procediments de selecció de personal per part de l’empresa esmentada, així com per contestar l’informació sol·licitada. En cas de demanda d’algun tipus de servei, les dades seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer titularitat de HOME MEAL REPLACEMENT, S.L., que es així mateix el responsable del citat fitxer. Aquestes dades seran utilitzades amb la finalitat de gestionar el servei sol·licitat. HOME MEAL REPLACEMENT, S.L. no realitzarà cessions d’aquestes dades, excepte per la prestació de les sol·licituds i serveis que ho requereixin, indicant-se en tal cas, la identitat del destinatari de les dades així com els fins per els que aquestes dades seran utilitzats pel cessionari. L’enviament de correus postals i correus electrònics o altres comunicacions a HOME MEAL REPLACEMENT, S.L., implica el consentiment exprés de l’USUARI a l’inclusió de les seves dades de caràcter personal, en el referit fitxer automatitzat. L’USUARI es compromet a actualitzar les dades personals subministrades i a comunicar els canvis que sobre aquests es produeixin, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a HOME MEAL REPLACEMENT, S.L.. L’USUARI podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb conformement al previsten la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre i demés normativa aplicable al efecte, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud firmada pel titular de les dades, acompanyada d’una fotocopia del DNI a la següent direcció: Pol. Ind Les Vives, s/n, 08295 sant vicenç de castellet (Barcelona)