PRIMERA.- COMPANYIA:

La Societat HOME MEAL REPLACEMENT, S.A. amb domicili social al Polígon Industrial “Les Vivies” s/n de Sant Vicenç de Castellet (08295) – Barcelona-, i amb NIF: A- 60578200, té previst realitzar un concurs mitjançant les xarxes socials de la companyia, a través d’Instagram, que es desenvoluparà de conformitat amb el què s’estableix en les presents bases.

El concurs s’anomena “NOSTRUM SUMMER 2016 ” i es desenvoluparà a Catalunya.

SEGONA.- DURACIÓ:

El present concurs es realitza pel període del 01 d’agost al 14, ambdós inclosos.

Si per causa de força major s’hagués d’aplaçar, modificar o repetir aquesta promoció, aquest fet es notificarà a la Web de la societat www.nostrum.eu.

TERCERA.- FINALITAT:

El present concurs té com a finalitat realitzar un concurs fotogràfic on-line entre els  consumidors de productes de la marca “Nostrum”, i en especial dels productes de Fruita, comercialitzats per la companyia organitzadora mitjançant la seva xarxa d’establiments propis i franquiciats a Catalunya, a través d’Instagram, i premiar la creativitat dels participants.

Així mateix, l’objetiu de la campanya és interactuar amb els clients de la companyia o potencials clients, a través de les xarxes socials de la mateixa, i en especial a l’objecte de promocionar els productes de fruita de Nostrum.

QUARTA.- CARÀCTER GRATUÏT:

El present concurs té caràcter gratuït, de tal manera que la participació i obtenció de permisos no implica un increment del preu dels productes comercialitzats per la Companyia ni cost addicional pel consumidor.

CINQUENA.- LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR:

Pot participar en el concurs qualsevol persona física, usuària de l’aplicació per dispositius electrònics “Instagram” que compleixin amb la mecànica de participació que a continuació es detallarà.

En cas de que qualsevol treballador de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A, o qualsevol persona vinculada a l’organització del present concurs, participi en el concurs, la seva participació no podrà ser premiada.

Home Meal Replacement, S.A. es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs natural i reglamentari del present concurs o a aquell del que s’evidenciï o es sospiti una actuació irregular en el sentit anteriorment descrit.

SISENA.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ I OBTENCIÓ DELS PREMIS.

La mecànica de participació per poder optar als premis del present concurs és la següent:

 • La temàtica del concurs és premiar la proposta fotogràfica més divertida en relació a la fruita i a l’estiu.
 • El concursant haurà de ser usuari de la xarxa social “Instagram” i haurà de penjar una foto amb una imatge on apareixi una fruita, i  indicar el hashtag #NostrumSummer. En tot cas, la participació en el concurs implica que el participant tingui un compte a “Instagram” que respecti les condicions d’us que imposa aquesta plataforma.
 • L’objectiu del present concurs és que els clients i potencials clients de productes “Nostrum” comparteixin amb els usuaris la seva fruita preferida.
 • Per identificar la participació en el concurs els usuaris hauran d’etiquetar la seva fotografia amb el hastag: #NostrumSummer al peu de la fotografia en el mateix moment de publicar-la i mencionar el compte @nostrum_123.
 • Només les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs, la present mecànica de participació i incloguin el hastag en la descripció i la menció a @nostrum_123 entraran en concurs.
 • És imprescindible que la fotografia hagi estat publicada a les xarxes des del dia 01 d’agost al 14 d’agost de 2016 (ambos inclosos). No s’acceptaran fotografies realitzades fora d’aquestes dates.
 • Cada participant pot participar amb tantes fotos com vulgui dins el termini del concurs i sempre d’acord amb la temàtica del mateix.
 • Tots els participants autoritzen de forma irrevocable a Home Meal Replacement a que pugui publicar les imatges enviades a les seves xarxes habituals o a la seva pàgina web: www.nostrum.eu.
 • Les fotografies guanyadores seran aquelles 43  fotografies que tinguin més “m’agrada” a Instagram.
 • Una mateixa fotografía només optarà a un premi.
 • Entre els dies 15 al 19 d’Agost de 2016 Home Meal Replacement, S.A. es posarà en contacte amb els guanyadors a traves de la corresponent xarxa, deixant un comentari en les fotos guanyadores, procedint a publicar una copia de les fotografies guanyadores en el seu compte d’Instagram i/o per les vies al seu abast que consideri oportunes, per informar als guanyadors.

En cas d’impossibilitat manifesta per contactar amb els guanyadors en el termini de dos (2) dies naturals, l’organització quedarà eximida de qualsevol responsabilitat i podrà triar un altre guanyador.

 • Les quaranta-tres (43) fotografies guanyadores podran ser incorporades en qualsevol campanya de marqueting que organitzi Home Meal Replacement, S.A.
 • El premi no podrà ser canviat pel seu valor en metàl·lic.
 • La present promoció no és acumulable a cap altra promoció de Home Meal Replacement, S.A

Home Meal Replacement, S.A podrà sol·licitar qualsevol documentació que consideri oportuna per verificar la correcta participació i el compliment dels requisits establerts en les bases.

Les fotografies que incompleixin les bases establertes o, que encara complint-les puguin vulnerar drets personals, puguin resultar ofensives o discriminatòries, seran desqualificades. Així mateix, l’organització, a més, es reserva el dret de denunciar i demanar l’eliminació de la fotografia si alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.

Per qualsevol dubte o consulta relacionada amb la present acció els participants poden enviar un correu electrònic a: info@nostrum.eu.

En cap cas, Home Meal Replacement, S.A. es fa responsable de no poder valorar les fotografies penjades en les indicades xarxes socials per part de perfils que, donat el seu caràcter privat del mateix perfil, privin la visualització de la fototgrafia i en conseqüència de la participació de l’usuari.

SETÈ.- PREMIS:

La present promoció es compon dels següents quaranta-tres (43) premis:

 • Primer premi: Pack de 15 plats Nostrum i dues (2) entrades per Port Aventura.
 • Segon premi: 8 productes de Fruita Nostrum i dues (2) entrades per  a l’Aquopolis Costa Daurada.
 • Tercer premi: 8 Gelats Nostrum i una sortida per dues (2) persones per fer Paddle Surf.
 • Del quart al quaranta-tresè premi: una entrada per a l’Aquopolis Costa Daurada.

En tot cas, els guanyadors tindran dret a renunciar al premi guanyador, però en cap cas el premi podrà ser objecte de cap canvi, alteració, compensació en metàl·lic o cessió a petició del guanyador.

L’acceptació del premi per part dels guanyadors suposa l’acceptació de la cessió de la imatge a Home Meal Replacement, S.A., i el consentiment del guanyador a que la mateixa sigui publlicada en les xarxes socials i en la web de l’empresa, així com emesa per televisió i utilitzada amb finalitats publicitaries. En cas de que el guanyador sigui un menor d’edat, per fer efectiu el premi, caldrà que presenti la correpsonent autorització del/s seu/s tutor/s legal/s.

VUITENA.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PEL MAL FUNCIONAMENT DE LA XARXA.

L’empresa organitzadora queda exonerada de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de les xarxes de comunicació electròniques que impedeixin el normal desenvolupament de la promoció per causes alienes a l’empresa i especialment per actes externs de mala fe.

Tampoc serà responsable Home Meal Replacement, S.A. pels problemes de transmissió o pèrdua de dades no imputables a la mateixa.

A més a més, Home Meal Replacement, S.A. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, poguessin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

Igualment, l’organització exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sorgir de l’ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats poguessin realitzar del contingut general de la present pàgina, així com de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual que pogués produir-se per l’incompliment de les exigències establertes en aquesta web.

NOVENA.- DRET D’IMAGE I DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

Els guanyadors autoritzen a l’empresa organitzadora a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom, cognoms, direcció, nom d’usuari de les corresponents xarxes, fotografia pujada a la xarxa social i imatge en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb el present concurs, tot per qualsevol mitjà (incloent amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, la explotació a través d’Internet, Internet per telefonia mòbil, xarxes socials, televisió, etc.) sense que les indicades activitats comportin cap dret de remuneració o benefici amb exempció del premi entregat conforme a aquestes bases.

En especial, els concursants cedeixen els drets d’imatge de les seves fotografies per tal que Home Meal Replacement, S.A. les pugui utilitzar en qualsevol dels canals de comunicació i publicació que sigui necessari. La cessió inclou tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de la gravació o imatges capturades, sense limitació de temps ni de territori.

          DESENA.- PROTECCIÓ DE DADES.

Les dades dels participants seran única i exclusivament tractats amb la finalitat de gestionar la seva participació en el marc de la present promoció, i pel temps estrictament necessaris per l’indicat fi.

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs a Instagram, que els continguts i comentaris que siguin publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits a la resta d’usuaris d’Instagram i altres xarxes socials de la companyia.

A més es garantitza l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial de les seves dades de caràcter personal i s’informa que en tot moment, els usuaris podran exercitar els drets d’accés, ratificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit, i acreditant la seva identificació, a la següent direcció de correu electrònic: info@nostrum.eu.

ONZENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs de fotografies “Nostrum Summer” suposa l’acceptació en la seva totalitat de les presents bases que podran ser consultades pels participants en la pàgina Web:www.nostrum.eu.

Així mateix, la participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de l’aplicació de les corresponents xarxes socials i plataformes utilitzades.

En cas de no acceptació de les bases, implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència, Home Meal Replacment, S.A. quedarà alliberada de tota obligació amb el participant derivada del present concurs.

DOTZENA.- LLEI APLICABLE

Les Bases del present concurs es regeixen per la Llei Espanyola.

Home Meal Replacement, S.A.i els participants en el concurs es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Manresa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.